Nhà xuất bản : Cty Thế Giới CAD

Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Việt

3.500.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Anh

3.500.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Việt

2.250.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Anh

2.250.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn 1.0.9.0 – Giao diện tiếng Việt (CD/09/2022)

397.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn 1.0.9.0 – Giao diện tiếng Việt (USB/09/2022)

447.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn 1.0.7.0 – Giao diện tiếng Việt (CD/04/2022)

794.000 VNĐ

Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn 1.0.7.0 – Giao diện tiếng Việt (USB/09/2022)

894.000 VNĐ