PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN (FINITE ELEMENT METHOD - FEM)

Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn là một phương pháp nền tảng của các phần mềm mô phỏng (Computer-aided engineering - CAE). FEM là một phương pháp số được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân tích thiết kế, dự đoán, mô phỏng (Simulation Technology). Phương pháp này có 03 giai đoạn cơ bản: Preprocessing (tiền xử lý), Computation(Giải bài toán), Postprocessing (Kết xuất kết quả). Một mô hình vật thể sau khi thiết kế được chia lưới (Meshing) tạo thành các phần tử. Với các bài toán cụ thể sẽ được áp các điều kiện biên, vật liệu (Materials).. Sau đó, từ những thông số đầu vào chương trình sẽ sắp xếp thành các ma trận. Giải hệ phương trình tuyến tính để có được các chuyển vị, ứng suất,.. Tiếp theo dùng các phương pháp nội suy và các giao diện đồ họa để xuất kết quả của bài toán. Các kỹ sư, người dùng sử dụng phần mềm mô phỏng để dự đoán, phân tích thiết kế mô hình, vật thể từ đó tối ưu hóa và nâng cao chất lượng thiết kế.

Simulation Technology - Computer Aided Engineering (CAE) by ThegioiCAD® Technology

Example 01 - Von Mises Result - ThegioiCAD® Simulation Technology

Example 02 - Displacement Result - ThegioiCAD® Simulation Technology

Example 03 - Car Suspension - ThegioiCAD® Simulation Technology in Mechanical Engineering

Example 05 - Beam Analysist - ThegioiCAD® Simulation Technology in Civil Engineering

Example 06 - Beam Analysist - ThegioiCAD® Simulation Technology in Civil Engineering