Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Nhấn phím #1 Phần mềm thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #2 Dịch vụ thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #3 Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp

0943 967007 (Mr. Phương)

Phần mềm CAE

Tên phần mềm Phiên bản Hãng sản xuất Tính năng mới Liên kết
ANSYS ANSYS 17.0 ANSYS (Mỹ) http://www.ansys.com/
ABAQUS Abaqus 2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/latest-release/
CATIA V5-6R2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/catia
INVENTOR Inventor Professional AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
SolidWorks SolidWorks 2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.solidworks.com/
Unigraphics NX NX 11 Siemens (Mỹ) https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) PTC Creo Parametric PTC (Mỹ) http://www.ptc.com/cad/pro-engineer