Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Phần mềm thiết kế (Nhấn phím 1)

1800 0070

Dịch vụ thiết kế (Nhấn phím 2)

1800 0070

Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp (Nhấn phím 3)

0943 967007 (Mr. Phương)

Phần mềm CAE

Tên phần mềm Phiên bản Hãng sản xuất Tính năng mới Liên kết
ANSYS ANSYS 17.0 ANSYS (Mỹ) http://www.ansys.com/
ABAQUS Abaqus 2019 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/latest-release/
CATIA V5-6R2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/catia
INVENTOR Inventor Professional AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
SolidWorks SolidWorks 2019 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.solidworks.com/
Unigraphics NX NX 11 Siemens (Mỹ) https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) PTC Creo Parametric PTC (Mỹ) http://www.ptc.com/cad/pro-engineer